Ekonomia

gospodarka i biznes

Rozmiary potrzeb i tym samym celów rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i świata jako całość zależą od liczby ludności i jej rozmieszczenia. Wiadomo, że liczba ta zwiększa się według krzywej wykładniczej, a rozmieszczenie ludności świata w przekroju poszczególnych krajów jest nierównomierne. Zaspokojenie potrzeb ludności poszczególnych krajów zależy z kolei od ich  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe

Jeżeli źródła deficytu w danym kraju są głębsze, a przedsięwzięte środki niewystarczająco skuteczne, gdyż rynek tego kraju jest dla innych krajów np. zbyt drogi, a więc ceny towarów i usług będących przedmiotem obrotu międzynarodowego (przy danym kursie walutowym) są w tym kraju przeciętnie wyższe niż w innych krajach, to wskazuje  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe
03
gru

Zasilki stale

Zasiłki stałe pomocy społecznej mają charakter renty socjalnej dla osób pozbawionych środków utrzymania. Przyznawane są także ze względów społecznych jako świadczenie o charakterze zaopatrzeniowym. Zasiłki stałe przysługują: 1) osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli nie ma ona żadnych własnych środków utrzymania lub dochód na osobę  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe

Inwalidzi wojenni i wojskowi mają prawo do bezpłatnych świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rent inwalidzkich, a ich rodziny do rent rodzinnych z funduszy państwowych. Świadczenia pieniężne ustala i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Poza tym korzystają oni z licznych świadczeń, ulg i preferencji określonych różnorodnymi przepisami. Ustawa szczegółowo ustala,  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe

Wstrzymanie wypłaty świadczeń następuje poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym wydano decyzję o wstrzymaniu wypłaty, a w przypadku niemożności doręczenia od miesiąca, za który ono przysługiwało. W przypadku ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty, wznawia się ją od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak za okres nie dłuższy niż 3  [ Read More ]

admin
Komentowanie nie jest możliwe